HomeSuruõhusüsteem

Suruõhusüsteem

Suruõhusüsteem

Looge enda jaoks rutiin

Sarnaselt treeningutega aitab teil edu saavutada korrapärane, süstemaatiline ja hästidokumen­teeritud kompressori hooldusrutiin. Tootja tarnitud kontroll- ja hooldusdokumentide kasutamine muudab alustamise lihtsaks. Kui te suudate rutiini sisse seada ja seda järgida, tagate kokkuvõttes säästu. Ning need dokumendid aitavad tagada vastavuse teie seadmetele kehtivate mis tahes pikendatud garantii tingimustega.

Sõlmige hooldusleping

Ostke kompressori hooldusteenust sisse oma kohalikult õhukompressori edasimüüjalt. Sellele kulutatud raha teenitakse tagasi lühemate töö­seisakute, madalamate parandus­kulude ja elektrisäästuga. Esma­klassilistel edasimüüjatel on tehases koolituse läbinud tehnikud, kes oskavad põhitoiminguid teha, tuvastades samas olulised kokkuhoiuvõimalused süsteemis.

Määrake oluliste süsteemi­parameetrite baastasemed või võrdlusalused

Võrdlusaluste määramine on suurepärane viis selle tuvasta­miseks, kas süsteemi on hästi hooldatud ja kas see toimib nõuetekohaselt. Oma süsteemi mõõteväärtuste võrdlusaluste määratlemiseks salvestage voolutarbe, surve, voolu ja temperatuuri väärtused kindlal ajal ning jälgige muutusi nendes mõõteväärtustes aja jooksul. Kui voolutarve suureneb kindlatel voolu ja surve väärtustel, on süsteemi tõhusus langema hakanud. Lahendades olulised hooldusprobleemid, hoiate kokku raha ning tagate parema lõpptoote oma kliendi jaoks.

Leidke kõik filtrid

Paljude klientide süsteemid sisaldavad eel- ja järelfiltreid, mis jäävad tähelepanuta ja piisavalt hooldamata (NB! Mitte ainult kompressoriruumis, vaid ka liinidel!). Tulemuseks on mustad filterelemendid, mis piiravad suruõhuvoolu ja suuren­davad teie energiakulu. See põhjustab samuti kõige järgneva suuremat saastumist. Mõlemad tagajärjed on suhteliselt kulukad.

Soorita hooldus õigesti

Nõuetekohane hooldus säilitab tõhususe, parandab töökindlust ja pikendab seadmete kasutusiga. Korrapäraste hoolduste edasi­lükkamine või mittejärgimine on ebamõistlik ja kulukas teguviis. Compressed Air Challenge’i parimate tavade käsiraamatus on öeldud järgnevat:

„Hea hooldusega tagatavad eelised ületavad kaugelt vajalikke kulusid ja tööalaseid jõupingutusi. Hea hooldus hoiab kokku aega, vähendab töökulusid ning suurendab tehase tootmistõhusust ja toodete kvaliteeti.“

Puhurisüsteem

Sõlmige hooldusleping

Ostke puhuri hooldusteenust sisse tootjatehase volitatud edasimüüjalt. Sellele kulutatud raha teenitakse tagasi lühemate tööseisakute, madalamate paranduskulude ja tööks kuluva elektri säästmisega. Esmaklassi­listel edasimüüjatel on tehases koolituse läbinud tehnikud, kes oskavad põhitoiminguid teha, tuvastades olulised kokku­hoiuvõimalused süsteemis.

Regulaarne kontrollimine

Hästikorraldatud hooldusprogrammis on sätestatud puhuri, ajami ja komponentide regulaarne kontrolli­mine. Need kontrolltoimingud võivad ennetada suuri parandustöid ja töökatkestusi. Jälgige puhuril vibratsiooni, kuumuse, müra, õli­tihendi lekete ja võlli liigsete õhu­lekete esinemist. Kontrollige filtrite, liitmiku, ajami, toiteüksuse, kaitse- ja kontrollventiilide, näidikute ja muude juhtseadmete nõuetekohast toimimist. Ühendage lahti ajam ja keerake puhurit käsitsi, et kontrollida takistuste, kitsaskohtade, laagrite (radiaalsete ja aksiaalsete) kulumist ja hammasrataste lõtku esinemist. Pöörlemine peaks toimuma vabalt ilma mistahes takistuste või metall­osade interferentsita. Kontrollige sisemust sisse- või väljalaskeava kaudu, et kontrollida selle puhtust või korrosiooni või osade kokku­puutumise esinemist.

Määrimine

Kontrollige iga päev õlitaset puhuri mõlemas otsas. Õlivahetusvälp oleneb tavaliselt töötingimustest, nagu koormus, temperatuur, mustus, õhuniiskus, aurud ja kasutatava õli kvaliteet. See on tüüpiliselt kirjas kasutus­juhendis. Heaks tavaks on vahetada õli piisavalt sageli, et oleks karteri­põhjast väljudes puhas ja selge. Karteripõhja tuleb korrapäraselt loputada puhta lahustiga. Puhuri korraliku õlituse tagamiseks tuleb seda nõuetekohaselt täita tehase soovitatud õliga ja soovituslikest tasemetest kinni pidada. Õli ja puhastuslahustite jaoks kasutage alati puhtaid anumaid. Samuti võib kasuks tulla õli analüüsimise programmi kasutamine.

Õhufiltrid ja filtrite summutid

Filterelementide hooldus­sagedust ei ole võimalik ajaliselt prognoosida. Sisend­filtrile tuleks paigaldada diferentsiaalrõhuandur koos pideva näidulugemise funktsiooniga. See ütleb teile, kui palju filterelemendi kasutuseast on ära kasutatud.

Kui filtri rõhulangust kasutatakse hooldusaegade kindlaksmääramiseks, vähendatakse sellega ka nii filtri enneaegse hooldamise kui ka ummistunud filtrist tingitud puhuri enneaegse rikke tõenäosust. Kõigil juhtudel järgige filtritootja hooldus­juhendeid.

Vibratsiooni jälgimine

Vibratsioon sõltub paljudest teguritest, sh vundamendi konstruktsioon, võlli tasakaalustatus, torustiku konfigu­ratsioon, ajami tüüp ja töötingimused. Vibratsiooni kõrge tase kasutusele võtmisel võib osutada paigaldamisega seotud probleemile või süsteemis esinevale resonantsile. Aja jooksul suurenevad vibratsiooni tasemed osutavad tavaliselt vearežiimi algusele. Korrapäraseid või pidevaid vibratsiooni näite on võimalik kasutada probleemide varajaseks tuvastamiseks.

  • Valdkonnad
  • Akadeemia
  • Kontakt